open menu
close menu

Standing Exhibition

Sculptures from Shiseido Art House's Collection in 2020

Period:January 16(Thu) to December 13(Sun), 2020 (Tentative period)

Artists:Yasutake Funakoshi, Yoshitathu Yanagihara, Susumu Koshimizu, Osamu Suzuki,
Marino MARINI, Pericle FAZZINI, Giacomo MANZÙ, Henry MOORE, Masakazu Horiuchi,
Ryokichi Mukai, Kan Yasuda, Kathura Funakoshi, Kyoutaro Hakamata(16 works by 13 artists)